Nye barselsregler trådt i kraft

Nye barselsregler trådt i kraft


02.08.2022


Forældre til børn født eller adopteret den 2. august 2022 eller senere er omfattet af en ny orlovsmodel for retten til barselsdagpenge. Retten til lønnet barsel berøres ikke.


I juni 2019 vedtog EU direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet). Formålet er at skabe en bedre balance mellem arbejds- og familieliv. På den baggrund er der indført en ny orlovsmodel. Forældre til børn der er født eller adopteret den 2. august 2022 eller senere, bliver omfattet af de nye regler.


De nye regler
Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.


Som noget nyt bliver de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne ligesom i dag holdes i forbindelse med fødslen. Disse to uger er øremærkede den enkelt forælder.


For lønmodtagere vil yderligere ni uger være øremærket. Det betyder, at i alt 11 (2+9) orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet, bm.dk.


Løn under barsel
Den nye orlovsmodel og det bagvedliggende EU-direktiv regulerer ikke retten til lønnet barsel betalt af en eventuel arbejdsgiver. Som medlem af ITD Arbejdsgiver reguleres retten til løn under barsel til dine ansatte fortsat af overenskomsten med Krifa.
Som arbejdsgiver må du alt andet lige forvente, at flere mandlige ansatte over tid vil holde mere barsel end hidtil som følge af det øgede antal øremærkede uger.