Førtidig udbetaling af feriemidler

Førtidig udbetaling af feriemidler uden betydning for arbejdsgivers indbetalingspligt


17.08.2020


Der er den 11. august 2020 fremsat lovforslag vedrørende en førtidig udbetaling af en del af de indefrosne feriemidler svarende til 3 ugers ferie.


Som led i overgangen til de nye ferieregler blev der, bl.a. af hensyn til arbejdsgivernes likviditet, indført en indefrysning af 5 ugers ferie i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (fonden) til udbetaling, når lønmodtageren når folkepensionsalderen eller af andre grunde forlader arbejdsmarkedet.


Den nu foreslåede ordning giver lønmodtagere mulighed for at få førtidig udbetaling af feriemidler svarende til op til tre ugers ferie. Førtidig udbetaling af feriemidler forudsætter, at lønmodtageren ansøger herom. Med forslaget vil der derfor også være mulighed for at lade tilgodehavende feriemidler for hele optjeningsperioden blive i fonden indtil udbetaling efter nugældende regler.


Uden betydning for arbejdsgivers indbetalingspligt
Selv om nogle af de indefrosne feriemidler forventes udbetalt før tid, kan arbejdsgiverne som hidtil vælge mellem at betale værdien af deres forpligtelse til fonden eller beholde forpligtelsen indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgivernes frister for indberetning og vilkår for indbetalinger m.v. fortsætter efter nugældende regler. For at undgå at presse virksomhedernes likviditet i forbindelse med udbetalingen vil staten mellemfinansiere den førtidige udbetaling af feriemidler ved at yde et lån til fonden.


ITD Arbejdsgiver opfordrer fortsat til, at du som arbejdsgiver danner dig et overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have for din virksomhed at afregne ”tilgodehavende feriemidler” til fonden contra den administrative byrde for virksomheden ved at beholde ”tilgodehavende feriemidler” og lave den løbende opgørelse og indeksering.