Folketinget blåstempler ITD-A-ok

Folketinget blåstempler ITD Arbejdsgivers overenskomst på transportområdet


10.06.2020


Folketinget har i dag vedtaget Lovforslag 185, der fastlægger et omkostningsniveau for godskørsel i Danmark. ITD støtter fuldt ud lovens formål om at sikre danske løn- og arbejdsvilkår for udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel og kombineret transport i Danmark, men var yderst kritisk over for, at lovforslaget i sin oprindelige version ville give 3F overenskomstmonopol. Selv om loven stadig tilgodeser 3F i urimelig grad, sikrede en ihærdig indsats fra udvalgte Folketingsmedlemmer dog, at det fortsat er muligt at tegne andre overenskomster end 3F’s, så længe de ikke afviger entydigt og væsentligt fra omkostningsniveauet i denne, og dermed er godkendelsen af overenskomsten fra ITD Arbejdsgiver en formssag.


Takket være ihærdigt arbejde især fra ordførerne fra Konservative og Nye Borgerlige fik 3F ikke det monopol på overenskomster på transportområdet, der ellers var lagt op til. Det var et vigtigt resultat for blandt andre ITD, der via sin arbejdsgiverorganisation, ITD Arbejdsgiver, tilbyder en fleksibel og nutidig overenskomst på niveau med 3F’s overenskomst til medlemmerne.

- Vi kom ikke i mål med vores ønsker om en objektiv lov, der sikrer lige og fair konkurrence mellem de forskellige udbydere af overenskomster. Men jeg vil gerne anerkende indsatsen fra de medlemmer af Folketinget, som gennem hele lovprocessen har haft øjnene på bolden og kæmpet hårdt for at sikre, at der ikke bliver givet fuldstændigt monopol til en enkelt fagforening. Det var der ellers var lagt op til med det første lovudkast, og det havde været katastrofalt at overlade al magt og indflydelse til en enkelt organisation. Monopoler har aldrig ført noget godt med sig, siger administrerende direktør i ITD, Carina Christensen i en kommentar til lovens vedtagelse.

Loven betyder, at man for at få godskørselstilladelse enten skal have tegnet en landsdækkende overenskomst med et samlet omkostningsniveau, der ikke afviger entydigt og væsentligt fra 3F’s chaufføroverenskomst, dokumentere at følge omkostningsniveauet i denne eller være omfattet af en 3F overenskomst. ITD Arbejdsgivers overenskomst opfylder kriterierne om ikke at afvige entydigt og væsentligt fra 3F’s chaufføroverenskomst, og det må derfor være en formssag at få overenskomsten godkendt af Færdselsstyrelsen snarest muligt.

ITD mener fortsat, at det er forkasteligt, at Folketinget med loven overlader det alene til 3F at fastsætte omkostningsniveauet for en hel branche. Selv om det ikke er noget, der har indflydelse på den nuværende ITD Arbejdsgiver overenskomst, der er fuldt ud på det lovmæssige niveau, er det principielt forkert, at Folketinget dermed forhindrer den frie forhandlingsret, der udgør en hjørnesten i foreningsfriheden på arbejdsmarkedsområdet.

Det er også stærkt kritisabelt, at det kun er 3F’s overenskomster, der står på positivlisten forud for lovens ikrafttræden, da den som den eneste er undtaget vurdering og formel godkendelse. Samtidig tilgodeser loven også 3F i urimelig grad ved at tillade 3F at have billigere overenskomster og lokalaftaler, mens andre alternative overenskomster skal vurderes i forhold til 3F’s dyrere chaufføroverenskomst. Det var punkter, som blandt andet den konservative ordfører korrekt påpegede og forgæves ønskede ændret for at kunne gå med i den endelige aftale. Resultat blev, at både Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance måtte stemme imod den samlede aftale.

Det er dog håbet, at alle Folketingets partier sammen med ITD og ITD Arbejdsgiver vil holde skarpt øje med, at ministeren og Færdselsstyrelsen lever op til de forsikringer, der er givet til Folketinget om en fair og hurtig behandling og godkendelse af alternative overenskomster.

- Ministeren har forsikret Folketinget om, at Færdselsstyrelsen vil tilrettelægge deres forberedelser, så sagsbehandlingstiden til godkendelse af alternative overenskomster ”minimeres mest muligt”. Vi havde selvfølgelig gerne set, at andre overenskomster var godkendte ved lovens ikrafttræden ligesom 3F’s, men det har ministeren afvist. Nu vil vi i stedet rette vores fokus mod at sikre, at regeringen lever op til sine løfter, så ITD Arbejdsgivers overenskomst bliver formelt godkendt så hurtigt som overhovedet muligt, hvilket må være i umiddelbar forlængelse af lovens ikrafttræden 1. januar 2021, siger Trine S. Plesner, der er direktør i ITD Arbejdsgiver.