Indberetning af indefrosne feriepenge

Indberetning af indefrosne feriepenge


21.09.2020


Indberetning af indefrosne feriepenge
Den nye ferielov er trådt i kraft den 1. september 2020. Ifølge den nye lov skal ferie, der er optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler senest den 31. december 2020.


Indefrosne feriepenge

Med den nye ferielov kan ferie afholdes samme år som den optjenes. Som led i overgangen til de nye ferieregler blev der, bl.a. af hensyn til arbejdsgivernes likviditet, indført en indefrysning af 5 ugers ferie i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (fonden) til udbetaling, når lønmodtageren når folkepensionsalderen eller af andre grunde forlader arbejdsmarkedet.


Indberetning
For ansatte med løn under ferie skal de indefrosne feriepenge indberettes til fonden i eIndkomst. For timelønnede og fratrådte ansatte, skal indberetningen ske til Feriekonto og Feriepengeinfo.
Der indberettes 12,5 % af den ferieberettigede løn. Benyttes forskudte lønperioder regnes lønperioder, der afsluttes i indefrysningsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020, fuldt ud med i beregningsgrundlaget. Dvs. at lønperioden 16. august 2019 – 15. september 2019 medregnes, mens lønperioden 16. august 2020 – 15. september 2020 ikke skal indgå.

For personer ansat i hele indefrysningsperioden indberettes der 25 feriedage og ellers 2,08 feriedage pr. måned eller 0,07 feriedag pr. dag ved ansættelse/fratrædelse midt i en måned.

Fristen for indberetningen er 31. december 2020. Foretages indberetningen allerede nu, kan den ændres frem til årsskiftet. I begyndelsen af 2021 får den ansatte underretning om de indberettede feriepenge og bliver bedt om at kontrollere, om der er indberettet korrekt.


Betaling
Som det tidligere er omtalt i nyheder fra ITD Arbejdsgiver, kan en virksomhed vælge at beholde de indefrosne feriepenge mod at de hvert år indekseres i forhold til forrige års lønudvikling.
Fra 2021 bliver det muligt at lave en hel eller delvis indbetaling af de indefrosne feriepenge. Hver juli måned vil virksomheden modtage en opgørelse fra fonden med en indeksering og oplysning om udestående feriepenge, herunder hvilket beløb, der skal indbetales for personer, der fx er gået på pension. Senest den 31. august skal virksomheden meddele fonden, hvis den ønsker at beholde de resterende indefrosne feriepenge.
ITD Arbejdsgiver opfordrer fortsat til, at du som arbejdsgiver danner dig et overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have for din virksomhed at afregne indefrosne feriepenge til fonden contra den administrative byrde for virksomheden ved at beholde dem og hvert år skulle tage stilling til spørgsmålet.