Politisk aftale om vejtransport

Information om den nylig indgåede politiske aftale om vejtransport som udsendt af ITD:


Information om politisk aftale om vejtransport


17.01.2020


Der er stor tilfredshed hos ITD over en politisk enighed om at skabe lige konkurrencevilkår på cabotage og kombikørsel i Danmark. Det har ITD kæmpet for i lang tid, ikke mindst på vejpakken.

Den 15. januar 2020 præsenterede regeringen og et bredt politisk flertal en aftale om vejtransport. Aftalen skal først vedtages i Folketinget, og det ventes den at blive, men hvornår det præcis sker, vides endnu ikke.

Der er nu dannet politisk enighed om, at der skal være lige konkurrencevilkår på cabotage og kombikørsel i Danmark. Det vækker glæde i ITD, hvor man har kæmpet for dette i lang tid, ikke mindst i forbindelse med vejpakkeforhandlingerne.

ITD har også det største ønske om lige konkurrence på det danske transportmarked. Det er også grunden til, at ITD som den eneste organisation klart har påpeget, at den politiske aftale indeholder andre elementer end løsningen på de helt urimelige konkurrencespørgsmål.

Aftalen giver nemlig 3F et monopol, som på den lange bane vil kunne koste transportbranchen mange penge. I ITD glæder vi os meget over, at vores politiske pres har resulteret i, at der stadig er plads til de nuværende spillere på overenskomstmarkedet, selvom vi nu står uden reel indflydelse på den overordnede overenskomst.

Detaljerne i aftalen og ikrafttrædelsestidspunktet er endnu ikke kendt, men ITD giver her et foreløbigt overblik over aftalen.

Ændring af godskørselsloven
Aftalen indebærer en ændring af godskørselsloven, hvorefter alle danske transportvirksomheder fremover skal følge omkostningsniveauet i de kollektive overenskomster for chauffører indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på transportområdet, og som er landsdækkende, eller være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, og hvis faglige gyldighedsområde dækker det pågældende arbejde.


I praksis vil det sige, at danske transportvirksomheder skal være omfattet af en 3F-overenskomst eller følge omkostningsniveauet i en 3F-overenskomst for at få og opretholde en godskørselstilladelse. 3F-overenskomsterne vil derfor de facto diktere det samlede omkostningsniveau for alle overenskomster i Danmark på transportområdet, herunder også ITD Arbejdsgivers overenskomst med Krifa og Kristelig Arbejdsgiverforenings overenskomst med Det Faglige Hus.


For virksomheder, som er omfattet af en 3F-overenskomst, enten gennem en tiltrædelsesoverenskomst med 3F eller gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening under DA, vil aftalen ikke medføre nogen ændringer i forhold til krav til aflønning. Aftalen vil dog få den konsekvens, at der sker en løbende myndighedskontrol af, at der – også i praksis - aflønnes på overenskomstmæssigt niveau, idet alle tilladelsindehavere skal underlægges en ensartet kontrol, uanset overenskomstmæssige forhold. Hvordan denne myndighedskontrol vil foregå, er uafklaret, men vil skulle foretages af Færdselsstyrelsen.


For virksomheder, som i dag er omfattet af en anden kollektiv overenskomst end 3F's - eller ikke har en overenskomst, indebærer aftalen, at der fremover skal ske en vurdering af, om det samlede lønomkostningsniveau i virksomhedens overenskomst eller virksomhedens faktiske lønninger er på niveau med lønomkostningsniveauet i en 3F-overenskomst. Er det ikke det, så vil der ikke kunne opnås eller opretholdes en godskørselstilladelse. Vurderingen foretages af Færdselsstyrelsen i forbindelse med ansøgning om godskørselstilladelse samt løbende.


Virksomheder med eksisterende godskørselstilladelser vil få en periode på 6 måneder efter lovgivningens ikrafttrædelse til at indrette sig på lønomkostningsniveauet i en 3F-overenskomst.


Det er ITD's vurdering, at ITD Arbejdsgivers gældende overenskomst med Krifa lever op til disse krav, og at den derfor vil kunne danne grundlag for en godskørselstilladelse også efter ikrafttrædelsen af de nye regler. Fremadrettet vil forhandlingsfriheden for ITD Arbejdsgiver og Krifa være indskrænket til, at det samlede omkostningsniveau altid skal svare til mindst en 3F-overenskomst.

Ændring af udstationeringsloven
Aftalen lægger op til ændringer af udstationeringsloven i forhold til udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotage eller kombikørsel i Danmark. International transport er ikke omfattet.


Aftalen lægger op til følgende krav til den udenlandske transportør:

 • Pligt til at betale mindsteløn til chaufføren på de omfattede transporter. Der vil her blive fastsat en timeløn på baggrund af omkostningsniveauet efter de kollektive overenskomster for chauffører, som er indgået af de mest repræsentative parter på godskørselsområdet, og som dækker hele landet, dvs. en 3F-overenskomst.
 • Pligt til at anmelde transporten ved cabotagekørsel (såfremt vogntogets samlede vægt overstiger 3.500 kg) og ved vejbenet af en kombineret transport.


Anmeldelsen vil skulle indeholde følgende:

 • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger
 • Oplysninger om transportform
 • Identitet af køretøj (nummerplade)
 • Dato for påbegyndelse og afslutning af kørsel
 • Identiteten af og kontaktoplysninger på den chauffør, der udfører den pågældende kørsel
 • Pligt til at medbringe dokumentation i køretøjet, blandt andet følgende dokumenter:
  • Dokumentation for anmeldelse i registeret
  • Ansættelseskontrakt
  • Lønsedler
  • Arbejdstidsopgørelse


Ved manglende eller mangelfuld anmeldelse er der lagt op til en normalbøde på 10.000 kroner i førstegangstilfælde. I gentagelsestilfælde vil bøden forhøjes med 100 procent. Hvis mindstelønnen ikke er overholdt, er der lagt op til, at normalbøden procentvis skal afspejle differencen, dog minimum 35.000 kroner. I gentagelsestilfælde vil bøden stige med 100 procent.


Ifølge den betænkning, der danner baggrund for indholdet i aftalen, indføres reglerne om mindsteløn for udenlandske virksomheder med baggrund i Udstationeringsdirektivets bestemmelse om ordre public, altså af hensyn til den offentlige interesse. Da denne bestemmelse skal fortolkes indskrænkende, er der strenge krav for at anvende denne bestemmelse. Der er derfor tvivl om, hvorvidt de foreslåede regler er i overensstemmelse med EU-retten. Det fremgår da også af betænkningen, at der er en procesrisiko forbundet med indførelsen. I sidste ende vil det være op til EU-Domstolen at vurdere, om de danske regler om udstationering er i overensstemmelse med EU-retten. Luxembourg har tidligere tabt en sag ved EU-Domstolen, hvor de havde indført regler med baggrund i samme bestemmelse.


Samlet set
Der er som nævnt foreløbig blot tale om en politisk aftale, som forventes at blive grundlag for et lovforslag, der sættes til afstemning i Folketinget. Dvs. hverken reglerne om krav om at følge omkostningsniveauet i en 3F- overenskomst for danske virksomheder eller mindstelønnen gældende for udenlandske transportører er gældende på nuværende tidspunkt. Ligeledes er det endnu uafklaret, hvornår reglerne træder i kraft. Dertil kommer, at der kan ske ændringer og komme præciseringer i den endelige lovtekst. ITD følger udviklingen og melder ud, når der er nyt.


Den politiske aftale kan i sin helhed læses her.