Arbejdstid

Ny dom fra EU-domstolen betyder tvungen kontrol af medarbejdernes arbejdstid


12.06.2019


En ny vidtrækkende og principiel dom fra EU-domstolen betyder, at arbejdsgivere i alle EU-lande skal registrere alle medarbejderes arbejdstid. Dommen fastslår, at den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder skal registreres i et i et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system. Det forventes, at der kommer ny dansk lovgivning på området, og ITD Arbejdsgiver vil naturligvis informere herom, når lovændringerne er klar.


Dommen fra EU-domstolen om tvungen kontrol af medarbejdernes arbejdstid er meget vidtgående, og vil med stor sandsynlighed medføre en tilpasning af lovgivningen i Danmark, ligesom afgørelsen må forventes at få indvirkning på de kollektive overenskomster i Danmark.


Hvad betyder dommen for vejgodstransportbranchen?
Det er uklart, hvilken betydning dommen får for danske arbejdsgivere i vejgodstransportbranchen. Her bliver det afgørende, hvordan dommen vil blive indarbejdet i lovgivningen og overenskomster.


For chauffører gælder der allerede regler i såvel det særlige arbejdstidsdirektiv for mobile arbejdstagere som køre-hviletidsbestemmelserne. Det følger af disse regler, at der skal ske en registrering af bl.a. køretid og andet arbejde i den digitale takograf. Selvom dette blev behandlet særskilt i dommen, så er det uafklaret om dommen kommer til at få indflydelse på chaufførens registrering af arbejdstid, herunder om chaufføren ved siden at registreringen i den digitale takograf, også skal foretage registrering af arbejdstid i et særskilt system.


Det er heller ikke afklaret, hvilken betydning dommen får for de øvrige medarbejdere – også administrative medarbejdere, der selv planlægger deres arbejdstid. Ligeledes for disse medarbejdergrupper, må vi afvente at se, hvordan ændringerne bliver gennemført i dansk lovgivning og de relevante overenskomster.


Ny lovgivning må forventes
Dommen griber ind i samtlige danske arbejdsgiveres ledelsesret. Da private virksomheder ikke er direkte forpligtede af EU-domstolens afgørelser, så må vi forvente at der kommer ny dansk lovgivning på området.


ITD Arbejdsgiver vil naturligvis informere herom, når lovændringerne er klar.


I det omfang, at din virksomhed står for at skulle investere i nye IT-systemer i den nærmeste fremtid, så kan det være en god idé at være på forkant og sikre sig, at systemet kan honorere de krav til tidsregisterring, som vi må forvente bliver gennemført i dansk lovgivning inden for den nærmere fremtid. Det vil sige, at systemet bør kunne håndtere, at der sker en registrering af den enkelte medarbejders daglige arbejdstid, overtid med videre, og at systemet er objektivt, pålideligt og tilgængeligt.


Den konkrete sag udspringer af spansk sag
Den konkrete dom blev afsagt på baggrund af en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder om henholdsvis tilrettelæggelse af arbejdstiden og arbejdstagerens sikkerhed og sundhed under arbejdet.


Baggrunden var en tvist mellem en spansk lønmodtagerorganisation og en afdeling af Deutsche Bank om manglende oprettelse af et system i banken til registrering af den daglige arbejdstid for bankens medarbejdere.


EU’s arbejdstidsdirektiv fastlægger i dag, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medarbejderne får en minimumshvileperiode på 11 timer pr. døgn, at medarbejderne får en ugentlig fridag, samt at medarbejdernes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger 48 timer inkl. overarbejde.


Banken havde ikke et tidsregistreringssystem, der kunne registrere den enkelte medarbejders arbejdstid. Banken benyttede alene et program, der registrerede den enkelte medarbejders fravær og ferie. Sagen blev indbragt for EU-domstolen, der – som nævnt - afgjorde, at arbejdsdirektivet skal fortolkes således, at alle arbejdsgivere skal pålægges at indføre et egentlig system til kontrol og registrerer den enkelte medarbejders daglige arbejdstid.


Hvis du vil læse dommen i sin helhed, kan du finde dommen her.